Haisma's Administratiekantoor


startpagina ondernemer
particulieren
werkwijze
tarieven
opleiding
contactgegevens
algemenevoorwaarden

Algemene Voorwaarden

Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
Ineke Mandemaker heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan Opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is alsdan gerechtigd binnen zeven werkdagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen per de datum van inwerkingtreding van de wijziging.
Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW en op de door Ineke Mandemaker aan te wijzen bankrekening. Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien Ineke Mandemaker zijn vordering op Opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is Opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten door partijen gefixeerd worden op 15% van de hoofdsom en rente met een minimum van € 150,- exclusief BTW.
Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van Ineke Mandemaker binnen twee weken na factuurdatum aan Ineke Mandemaker schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt in te hebben gestemd met de hoogte van het factuurbedrag.
Partijen zullen over en weer geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle gegevens waarvan de betreffende partij in een door de onderhavige voorwaarden beheerste verhouding kennis heeft gekregen, en waarvan duidelijk moet zijn dat de wederpartij geheimhouding daarvan wenst.
Voor zover Ineke Mandemaker bij zijn activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, kan Ineke Mandemaker op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Ineke Mandemaker of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Ineke Mandemaker.
Indien de aansprakelijkheid van Ineke Mandemaker voor schade van Opdrachtgever al moet worden aangenomen, dan zal zijn aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de vervangende schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Iedere aansprakelijkheid van Ineke Mandemaker voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Ineke Mandemaker van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik, bewerking of verbetering en Opdrachtgever vrijwaart Ineke Mandemaker tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.
 
© HAK Designed by Pieter Mandemaker Webdesign